10 động từ tiếng Anh cho CV của bạn – topcv

http://blog.topcv.vn/wp-content/uploads/2014/10/top-10-verbs.jpeg
cv-template