Để làm một thông dịch viên giỏi thì khả năng chịu áp lực là phải có

thông dịch viên là gì
Cơ hội nghề nghiệp của thông dịch viên là rất lớn