Đôi khi cần phối hợp với bộ phận khác để làm việc 

Đôi khi cần phối hợp với bộ phận khác để làm việc 

Họ là người trực tiếp thiết kế, cho ra đời các sản phẩm, ứng dụng