Chi trả trợ cấp

phụ cấp là gì Blog TopCV

Trợ cấp cho người lao động được chi trả bởi doanh nghiệp và cơ quan BHXH

Tính thuế dựa trên phụ cấp