Tính thuế dựa trên phụ cấp

phụ cấp là gì Blog TopCV

Phần phụ cấp vượt mức quy định sẽ được xem như thu nhập chịu thuế

Phụ cấp trách nhiệm
Chi trả trợ cấp