Smiling girl with headset studying online

phiên dịch viên học trường nào
Phiên dịch viên học trường nào tốt nhất?
Phiên dịch viên là ngành gì?