Tham khảo mẫu kịch bản gọi cho khách hàng cũ 

Kịch bản telesale là gì?

Tham khảo mẫu kịch bản gọi cho khách hàng cũ 

Mẫu kịch bản tư vấn khách hàng mới 
Mẫu kịch bản xử lý khiếu nại của khách hàng