19999999999999999999999999999999

19999999999999999
Những điều “thừa thãi” cần được loại bỏ ngay lập tức trong CV