Những điều “thừa thãi” cần được loại bỏ ngay lập tức trong CV

19999999999999999999999999999999