Người thành công và người thất bại khác nhau ở điểm gì?

Người thành công và người thất bại khác nhau ở điểm gì?

12.12-pic-2