12.12-pic-2

12.12-pic-3
Người thành công và người thất bại khác nhau ở điểm gì?