MET7diem-yeu-trong-cv

MET6cv
Người tham chiếu trong CV là gì? Có cần viết trong CV không?