Người tham chiếu trong CV là gì? Có cần viết trong CV không?

MET7diem-yeu-trong-cv