Ngành thương mại điện tử là gì

Ngành thương mại điện tử là gì

Ngành thương mại điện tử học trường nào tốt?and technology concept.
Khu vực phía Nam nên học thương mại điện tử trường nào?