Học thương mại điện tử ra trường làm gì?

Khu vực phía Nam nên học thương mại điện tử trường nào?
Cơ hội nghề nghiệp ngành thương mại điện tử là rất lớn