Mục tiêu nghề nghiệp của nhân viên IT

Mục tiêu nghề nghiệp của nhân viên IT

Tại sao khi viết CV nhân viên IT cần có mục tiêu nghề nghiệp?
mục tiêu nghề nghiệp của nhân viên it