Tại sao khi viết CV nhân viên IT cần có mục tiêu nghề nghiệp?

Tại sao khi viết CV nhân viên IT cần có mục tiêu nghề nghiệp?

Tìm hiểu chi tiết yêu cầu mô tả công việc của nhân viên IT
Mục tiêu nghề nghiệp của nhân viên IT