Công thức tính mức hưởng chế độ ốm đau

Công thức tính mức hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh cần chưa trị dài ngày

Căn cứ thời gian đóng BHXH để tính mức hưởng chế ốm đau
Người lao động làm việc theo hợp đồng có quyền lợi hưởng chế độ ốm đau