Làm việc từ đủ 1 tháng sẽ được hưởng chế độ ốm đau

Người lao động làm việc từ đủ 1 tháng sẽ được hưởng chế độ ốm đau

Mức hưởng chế độ ốm đau
Công thức tính mức hưởng chế độ ốm đau