Mã ngạch sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi lương, thưởng, phụ cấp của viên chức

Mỗi ngành nghề đều có quy định về mã ngạch viên chức riêng

Mã ngạch sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi lương, thưởng, phụ cấp của viên chức

Mỗi ngành nghề đều có quy định về mã ngạch viên chức riêng
Mã ngạch viên chức ngành y tế được phân loại theo các tiêu chí khác nhau