Mã ngạch viên chức ngành y tế được phân loại theo các tiêu chí khác nhau

Mỗi ngành nghề đều có quy định về mã ngạch viên chức riêng

Mã ngạch viên chức ngành y tế được phân loại theo các tiêu chí khác nhau

Mã ngạch sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi lương, thưởng, phụ cấp của viên chức
Mã ngạch viên chức ngành y tế sẽ đảm bảo quyền lợi cho viên chức ngành y tế