Mức lương không phù hợp

Lý do thay đổi công việc

Bạn có thể đưa ra lý do mức lương ở công ty cũ không phù hợp với những giá trị bạn mang lại

Công việc cũ không phù hợp