giúp đỡ đồng nghiệp

sai vặt nơi công sở

Đôi khi bạn nên dành thời gian để giúp đỡ sếp và đồng nghiệp

bận rộn với công việc
đặt ra giới hạn cho bản thân