Phiên dịch viên là ngành gì?

kỹ năng nghề phiên dịch

Phiên dịch viên là ngành gì?

kỹ năng nghề phiên dịch
Nghề phiên dịch viên cần những kỹ năng gì?