Phiên dịch viên là ngành gì?

kỹ năng nghề phiên dịch
Tìm việc phiên dịch viên ở đâu uy tín?
Nghề phiên dịch viên cần những kỹ năng gì?