ky-nang-lap-ke-hoach-3

Kỹ năng lập kế hoạch là gì? Làm sao để xây dựng kế hoạch hiệu quả?
kỹ năng lập kế hoạch 1
Group of people stand near big calendar, watches, document. Time management, work schedule, planning