Group of people stand near big calendar, watches, document. Time management, work schedule, planning

Kỹ năng lập kế hoạch là gì? Làm sao để xây dựng kế hoạch hiệu quả?
ky-nang-lap-ke-hoach-3
Working through his plans, ideas and proposals