Kiến tập là quan sát công việc

Kiến tập là gì

Kiến tập là quá trình sinh viên quan sát công việc thực tế tại công ty

Kiến tập là gì
Sinh viên thực tập được tham gia vào công việc thực tế