Sinh viên thực tập được tham gia vào công việc thực tế

Kiến tập là gì

Trong kỳ thực tập, sinh viên được trực tiếp tham gia vào công việc tại công ty

Kiến tập là quan sát công việc
Điểm giống nhau giữa kiến tập và thực tập