pro_3 (1)

GPA thấp, làm thế nào để có CV nổi bật?