2-8

CV nhân viên kinh doanh chưa có kinh nghiệm
3-6