3-6

CV nhân viên kinh doanh chưa có kinh nghiệm
2-7
2-8