Cung Mọc là cung hoàng đạo mọc ở chân trời phía đông vào thời điểm và địa điểm bạn ra đời

Cung mọc là gì

Cung Mọc là cung hoàng đạo mọc ở chân trời phía đông vào thời điểm và địa điểm bạn ra đời

Cung mọc là gì
Cung Mọc bổ sung thêm một tầng ý nghĩa vào biểu đồ chiêm tinh của bạn