ma kết và nhân mã

Người thuộc cung Ma Kết làm nghề gì hợp nhất?

Nhân Mã và Ma Kết khó tìm được quan điểm chung trong công việc

ma kết và xử nữ
công việc trợ lý