làm việc theo tư duy logic

Người thuộc cung Ma Kết làm nghề gì hợp nhất?

Ma Kết thông minh và làm việc theo tư duy logic

ca sĩ Khởi My
người đàn ông khó gần