Với tính cách thích khám phá, Nhân Mã sẽ phù hợp với lĩnh vực du lịch

Cung Lửa sẽ phù hợp với các nhóm Cung Đất và Cung Khí

Với tính cách thích khám phá, Nhân Mã sẽ phù hợp với lĩnh vực du lịch

Sáng tạo, có khả năng giao tiếp sẽ giúp Nhân Mã phù hợp với ngành truyền thông
Sư Tử thường thích chia sẻ kiến thức của mình cho người khác