cong-viec-cua-thu-kho-7

Mô tả những công việc của một thủ kho
Amazon, FC Graben 
Foto: Marcus Schlaf, 24.07.2014
cong-viec-cua-thu-kho-8