man and assistant at apparel clothes shopping

công việc của nhân viên bán hàng thumb
cong-viec-cua-nhan-vien-ban-hang-4