Có nên để hình trong cv? Để hình như thế nào cho ấn tượng?

Có nên để hình trong cv? Để hình như thế nào cho ấn tượng?

01.1hinh-anh-1