Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tử tuất

Chế độ tử tuất là gì

Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tử tuất bao gồm sổ bảo hiểm xã hội, bản sao giấy chứng tử, tờ khai của nhân thân

Mức hưởng trợ cấp tử tuất 1 lần của BHXH tự nguyện
Chế độ tử tuất là gì