Điều kiện nhận trợ cấp mai táng

Chế độ tử tuất là gì

Điều kiện nhận trợ cấp mai táng là những người đang hưởng trợ cấp lương hưu theo chế độ hưu trí

Chế độ tử tuất là gì
Đối tượng nhận trợ cấp tử tuất hàng tháng của BHXH bắt buộc