Chế độ tử tuất là gì

Chế độ tử tuất là gì

Chế độ tử tuất là một trong những chế độ của BHXH, người thân của người tham gia BHXH được nhận trợ cấp khi người tham gia BHXH mất

Điều kiện nhận trợ cấp mai táng