Bạn nên sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các mục trong Bucket list

Hãy tận hưởng quá trình thực hiện Bucket list thay vì tập trung vào việc đạt mục tiêu

Bạn nên sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các mục trong Bucket list

Bạn cần đặt mục tiêu về thời gian cho các mục trong Bucket list
Hãy liệt kê tất cả những ý tưởng Bucket list mà bạn nghĩ được