Bạn có thể cài và sử dụng Bing Chat trên Google Chrome (nguồn ảnh: theverge.com)

Hướng dẫn cách sử dụng Bing Chat GPT trên Microsoft hiệu quả

Bạn có thể cài và sử dụng Bing Chat trên Google Chrome (nguồn ảnh: theverge.com)

Sử dụng Bing Chat hay Chat GPT sẽ còn tùy thuộc vào mục tiêu của bạn (nguồn ảnh: zdnet.com)
Bing sử dụng Chat GPT phiên bản GPT-4 (nguồn ảnh: techjuice.pk)