batchwoman-1594711_1280

biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào
batchpeople-2557396_1280