batchpeople-2557396_1280

biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào
batchgroup-464644_1280
batchwoman-1594711_1280