TopCV ứng dụng công nghệ định danh điện tử (eKYC)

TopCV ứng dụng công nghệ định danh điện tử (eKYC)
Xác thực eKYC: Tăng cường bảo mật, gia tăng uy tín thương hiệu tuyển dụng