1-3

công việc quản lý sản xuất
công việc quản lý sản xuất
2-3