từ-diển-thuật-ngữ-tiếng-anh-cho-nganh-nhan-sự-(hr)

từ-diển-thuật-ngữ-tiếng-anh-cho-nganh-nhan-sự-(hr)
Thiết kế không tên (14)