Từ các chuyên gia tuyển dụng: 6 mẫu câu đừng bao giờ sử dụng trong CV

Xem CV Online của Nguyen Van A